Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Locsolási vízmérők számlázásának újraindítása

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet lehetőség biztosít arra, hogy házi ivóvízvezeték-hálózaton – a szolgáltatók és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján – a locsolásra használt víz mennyiségét az e célra telepített locsolási vízmérőn elkülönítetten mérjék. A locsolási vízmérő felszereltetésére a fővízmérővel, illetve a lakás-mellékvízmérővel rendelkező felhasználóknak is lehetőségük van.
Újraindítást abban az esetben lehet kérni, amennyiben a felhasználónak az adott ingatlanra korábban volt a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel (FCSM Zrt.), csatornázatlan ingatlan esetén a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel (FTSZV Kft.) megkötött megállapodása, vagy a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel megkötött szerződése, de azt a Szolgáltató – lejárt hitelességű mérő miatt – vagy a felhasználó, felmondta. 

Az újraindítás feltétele megegyezik az új szerződés megkötésének előfeltételeivel.
  1. Az adott ingatlanra vonatkozóan érvényes, aláírt ivóvíz-szolgáltatási szerződéssel kell rendelkezni.
  2. A telepítési kérelem benyújtásakor a felhasználási helyen vízdíj és csatornadíj hátralék nem lehet. Amennyiben a Díjbeszedő Holding Zrt. vezeti a számláját, úgy az ügyintézés során igazolni kell a szolgáltatók felé, hogy nincs díjhátralék.
  3. Nyilatkozat arról, hogy a 10%-os locsolási kedvezményt Ön nem veszi igénybe (igénybejelentő nyomtatványon).

A locsolási vízmérők újbóli számlázásba vételének menete:

1. Igénybejelentő/Mellékszolgáltatási szerződés benyújtása

A kitöltött igénybejelentő adatlappal csatornázott ingatlan esetén az FCSM Zrt., csatornázatlan ingatlan esetén az FTSZV Kft. ügyfélszolgálati irodáját kell felkeresnie. 
Amennyiben a benyújtott nyomtatvány megfelelő, akkor az FCSM Zrt. kiadja a hozzájáruló nyilatkozatot a locsolási vízmérő felszereléséhez, az FTSZV Kft. pedig részlegesen kitöltve kiadja a három példányos megállapodást.   
Azon ügyfeleknek, akiknél a Fővárosi Vízművek Zrt. a csatorna szolgáltató, a kitöltött Mellékszolgáltatási szerződés locsolási vízmérőhöz nyomtatvánnyal a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálati irodáját kell felkeresnie.  

2. A vízmérő hitelességének, a joghatással járó mérés biztosításának ellenőrzése

A hatályos szabályozás értelmében az elszámolásra használt mellékvízmérők hitelessége 8 év. 
A vízmérő hitelességét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal törvényes, sértetlen tanúsító jele (plomba) bizonyítja. A hitelesség további feltétele a mérő épsége, illetve burkolatának megbontatlansága. A vízmérő hitelesítési évéről a tanúsító jelen lévő dátum segítségével győződhet meg. 
A joghatással járó mérést a társaságunk által elvégzett műszakilag helyes felszerelést igazoló plombálás, azaz a biztonsági záróelem felhelyezése biztosítja. A locsolási vízmérőre felhelyezett biztonsági záróelem zöld színű, egyedi sorszámmal és szolgáltatói bélyeggel ellátott műanyag gyűrű. Egyedi esetekben, amikor a műanyag gyűrű nem szerelhető fel, akkor a záróelem lehet függőplomba is, mely zsinórral csatlakozik a mérőhöz.

3. Mérőcsere, ha szükséges

Amennyiben a vízmérő nem hiteles, azt hiteles mérőre kell cseréltetni, vagy a meglévő vízmérőt kell újrahitelesíteni. A mérőcserét elvégezheti a felhasználó, vagy egy általa megbízott kivitelező valamint társaságunk minősített partnerei, akik a szerelést követően az üzembe helyezést (biztonsági záróelem felhelyezése) is elvégzik.
A minősített vállalkozó által végzett üzembe helyezést követően az adminisztrációs díjat a Fővárosi Vízművek felé kell megfizetni, melynek összegéről itt tájékozódhat. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.
Amennyiben a korábban jóváhagyott tervtől eltérő átalakítás történt, Felhasználói Nyilatkozat és Vázrajz nyomtatvány beadása szükséges, melyet a műszaki átvétel során kell bemutatni.

Üzembe helyezés 

Amennyiben Ön nem a társaságunk által minősített vállalkozók valamelyikével végezteti el a locsolási vízmérő szerelését az üzembe helyezést és a biztonsági záróelem felhelyezését külön kell igényelnie társaságunktól a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy online felületünkön, a kapcsolatfelvétel menüből indított üzeneten keresztül. Az üzembe helyezés díjáról, valamint a szabálytalan kivitelezés vagy a megrendelő (ügyfél) hibájából meghiúsult üzembe helyezés díjáról itt tájékozódhat.

Az üzembe helyezés során 

  • az FCSM Zrt. szolgáltatási területéhez tartozó felhasználónak be kell mutatni a hozzájáruló nyilatkozatot, míg
  • az FTSZV Kft. szolgáltatási területéhez tartozó felhasználónak a megállapodást
  • valamint az utolsó vízdíj számla másolatát vagy a nullás igazolást.

Az üzembe helyezés időpontjára a mérőhelyet, a vízmérőt és az oldható kötést hozzáférhetővé kell tenni.

4. Újraindítási díj befizetése

A számlázás újraindítását társaságunk díj ellenében végzi, melynek összegéről itt tájékozódhat. Amennyiben az újbóli számlázásba vételt nem a korábban szerződött felhasználó kéri, azt úgy tekintjük, mint az új vízmérő számlázásba vételét, ezért ez esetben regisztrációs díj fizetendő.

5. Számlázásba vétel

Az üzembe helyezést követően a Fővárosi Vízművek Zrt. a locsolási vízmérőt az üzembe helyezés dátumával és az üzembe helyezéskor leolvasott mérőállással nyilvántartásába veszi.
A locsolási vízmérő leolvasása a fővízmérővel, vagy a lakás-mellékvízmérővel azonos ciklusban esedékes. A mellékszolgáltatási szerződés értelmében a leolvasásért és számlázásért ügyviteli díjat kell fizetni, melynek összegéről itt tájékozódhat.
Az üzembe helyezés során a mérő előtti kötésre felhelyezett biztonsági záróelem sértetlen megőrzéséért és védelméért a felhasználó felel. Amennyiben a záróelem valamilyen oknál fogva mégis megsérül vagy elvész, a felhasználó köteles annak pótlását társaságunktól haladéktalanul megrendelni, valamint a pótlásának költségét fedezni. A záróelem pótlásának időpontját a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy online felületünkön, a kapcsolatfelvétel menüből indított üzeneten keresztül egyeztetheti. A záróelem pótlásának díjáról itt tájékozódhat.