Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Ivóvízellátási és szennyvízelvezetési díj

A közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A víziközmű-szolgáltatás díja alapdíjból és a fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díj. Az aktuális díjakat a Fővárosi Vízművek Zrt. díjszabása tartalmazza.

A díjról szóló miniszteri rendelet hatálybalépéséig az alkalmazott vízdíj a 2013. január 31-én alkalmazott – az adott települési önkormányzat által rendeletben meghatározott – díj, illetve jogszabály által meghatározott mértékben korrigált díj. Árváltozás esetén a Fővárosi Vízművek Zrt. az új díjakat az erre vonatkozó miniszteri rendelet megjelenését követően haladéktalanul közzéteszi a honlapján, és a soron következő számlával egyidejűleg is tájékoztatja a felhasználókat.

Amennyiben az árváltozás időpontjában a fogyasztásmérő leolvasására nem kerül sor, a szolgáltatásért fizetendő díjat a Fővárosi Vízművek Zrt. kezdeményezésére történt felhasználói adatközlés alapján, ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával kell megállapítani és számlázni.

Egyéb szolgáltatások díjai

A Fővárosi Vízművek Zrt. által a közműves ivóvíz-szolgáltatáson, valamint szennyvízelvezetésen kívül nyújtott egyéb szolgáltatások díját a társaság az alábbi elvek figyelembevételével állapítja meg:

a) Önköltségen alapuló árképzés

A Fővárosi Vízművek Zrt. árképzési módja önköltség típusú.

A mindenkori díjkalkulációt a felmerült tényköltségekből kiindulva, a tervezett változások figyelembevételével készíti el a Fővárosi Vízművek Zrt.

A kalkulációs sémák a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény adta lehetőségek figyelembevételével készített Önköltségszámítási Szabályzat alapján kerülnek kialakításra.

b) Költségfedezeti elv

A Fővárosi Vízművek Zrt. díjrendszerét úgy alakítja ki, hogy az biztosítsa az adott tevékenység valamennyi szükséges és indokolt ráfordításának megtérülését.

c) Költségminimalizálási elv

A Fővárosi Vízművek Zrt. az általa végzett tevékenységek ellátását úgy szervezi meg, hogy azok – lehetőség szerint – a legkisebb költségráfordítással valósuljanak meg. 

Csatlakozási díjszabás

A közműves ivóvíz- illetve szennyvízhálózathoz való csatlakozás díjtételeit – a megvalósítás költségeit figyelembe véve – a Fővárosi Vízművek Zrt. állapítja meg.

A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a bekötési vízmérő beszerelését a Fővárosi Vízművek Zrt., illetve az általa megbízott vállalkozó végzi.

Egy bekötés teljes költsége az adott bekötés műszaki paraméterei (pl. az elosztóvezeték anyaga és átmérője, a bekötővezeték hossza és átmérője, a vízmérő átmérője, az útburkolat és a talaj típusa, területi elhelyezkedés) alapján kerül meghatározásra, és magában foglalja a kivitelezés, az anyag, a munkaerő költségeit és egyéb költségeket.

Az erre vonatkozó díjtételeket a Fővárosi Vízművek Zrt. évente felülvizsgálja, és a díjszabásában közzéteszi.