Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Fogyatékkal élő védendő felhasználó

Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet értelmében a fogyatékkal élő felhasználóinkat az alábbi különleges bánásmód illeti meg:

 • havi (időközi) mérőleolvasás a felhasználási helyen,
 • készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
 • a számla értelmezéséhez helyszíni számlamagyarázat.

A fogyatékkal élő felhasználónak a kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy a fentiek közül mely különleges bánásmódra tart igényt.

 

Ki tekinthető fogyatékkal élő védendő felhasználónak? 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 30. pontja szerint fogyatékkal élő fogyasztó:

 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy,
 • a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá
 • az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti. 

A vakok személyi járadékában és a fogyatékossági támogatásban részesülő személyt nem kell személyes körülményeinek megfelelő különleges bánásmódban részesíteni, ha vele együtt olyan nagykorú él, aki nem fogyatékkal élő.

 

Hogyan kérhető a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel? 

A nyilvántartásba vétel az ügyfélszolgálatunkon igényelhető vagy az oldal alján letölthető, 30 napnál nem régebbi kitöltött és aláírt nyomtatvány „A” részének benyújtásával kérhető. Ezen felül az alábbi dokumentumokat kell az igénylés során benyújtani:

 • Amennyiben a felhasználó vagy a vele egy háztartásban élő személy vakok személyi járadékában részesül, a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat/igazolás eredeti példányát vagy az oldal alján letölthető nyomtatvány „B” része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatványt is be kell nyújtani.
 • Amennyiben a felhasználó vagy a vele egy háztartásban élő személy fogyatékossági támogatásban részesül, a juttatást megállapító vagy folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat/igazolás eredeti példányát vagy az oldal alján letölthető nyomtatvány „B” és „C” része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatványt is be kell nyújtani.
 • Amennyiben a víziközmű-szolgáltatás megszüntetése, felfüggesztése a lakossági felhasználó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti az oldal alján letölthető nyomtatvány „C” része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatványt is be kell nyújtani. 

 

Hogyan hosszabbítható meg a védendő felhasználói státusz?
 

A jogosultságot adó körülményt a védendő felhasználónak évente, minden év március 31-ig igazolnia kell a nyilvántartásba vétellel megegyező módon. 

Azon fogyatékkal élő felhasználónak, akinek a nyilvántartásba vétele során a szakorvosi vélemény kimondja, hogy állapotában nem várható jelentős javulás, nem szükséges évente igazolnia rászorultságát. 

 

További fontos tudnivalók 

 • A nyilvántartásba történő felvételt a felhasználónak kell kérnie.
 • A felhasználó mint szociálisan rászoruló és mint fogyatékkal élő személy együttesen is kérheti felvételét a védendő felhasználók nyilvántartásába.
 • A védendő felhasználó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja.
 • Minden igényléssel kapcsolatos nyomtatványt eredetiben szükséges bemutatni vagy beküldeni.
 • A benyújtott iratokat és a bemutatott iratok másolatát társaságunk a jogosultság megszűnését követő 5 évig köteles megőrizni.
 • A nyilvántartásba vételről vagy törlésről társaságunk 8 napon belül értesíti a felhasználót.
 • A védendő felhasználót megillető kedvezményeket a nyilvántartásba vételt követő 30. naptól kezdve kell biztosítania társaságunknak.
 • Amennyiben időközben a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozik, a felhasználónak 15 napon belül jeleznie kell azt társaságunk részére az ügyfélszolgálatunkon igényelhető vagy a honlapunkról letölthető, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával.
 • Ha a védelemre jogosultságot adó körülmény megszűnik, a felhasználónak 15 napon belül be kell jelenteni társaságunk részére az ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén.
 • A védendő fogyasztókkal szemben alkalmazott kedvezményért és különleges bánásmódért külön díjat, ellenértéket nem számít fel társaságunk.