Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Szociálisan rászoruló védendő felhasználó

Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet értelmében szociális rászorultság alapján fogyasztóink 12 naptári hónapon belül egy alkalommal az alábbi kedvezmények valamelyikét vehetik igénybe társaságunknál:

 • részletfizetés,
 • fizetési haladék. 

 

Ki tekinthető szociálisan rászoruló védendő felhasználónak? 

Szociálisan rászoruló felhasználónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki vagy akinek a háztartásában élő személy:

 • időskorúak járadékában részesül1,
 • aktív korúak ellátására jogosult1,
 • lakásfenntartási támogatásban részesül1,
 • ápolási díjban részesül1,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül2,
 • otthonteremtési támogatásban részesült2, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,
 • nevelőszülő2, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket, vagy
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll. 

1 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint.
2 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint.

 

Hogyan kérhető a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel?

 • A nyilvántartásba vétel az ügyfélszolgálatunkon igényelhető vagy az oldal alján letölthető, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány,
   
 • vagy a szociálisan rászoruló felhasználói státuszt megállapító szerv által kibocsátott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat eredeti példányának bemutatásával kérhető. 

 

Hogyan hosszabbítható meg a védendő felhasználói státusz?

A jogosultságot adó körülményt a védendő felhasználónak évente, minden év március 31-ig igazolnia kell a nyilvántartásba vétellel megegyező módon. 

 

További fontos tudnivalók 

 • A nyilvántartásba történő felvételt a felhasználónak kell kérnie.
 • A felhasználó mint szociálisan rászoruló és mint fogyatékkal élő személy együttesen is kérheti felvételét a védendő felhasználók nyilvántartásába.
 • A védendő felhasználó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja.
 • A szociálisan rászoruló védendő felhasználó a társaságunknál igénybe vehető kedvezmények közül eggyel, 12 naptári hónapon belül kizárólag egyszer élhet.
 • Minden igényléssel kapcsolatos nyomtatványt eredetiben szükséges bemutatni vagy beküldeni.
 • A Díjbeszedő Holding Zrt. számlázásában lévő szociálisan rászoruló védendő felhasználók a fizetési haladékot vagy részletfizetési igényt a Díjbeszedő Holding Zrt. ügyfélszolgálatán igényelhetik.
 • A benyújtott iratokat és a bemutatott iratok másolatát társaságunk a jogosultság megszűnését követő 5 évig köteles megőrizni.
 • A nyilvántartásba vételről vagy törlésről társaságunk 8 napon belül értesíti a felhasználót.
 • A védendő felhasználót megillető kedvezményeket a nyilvántartásba vételt követő 30. naptól kezdve kell biztosítania társaságunknak.
 • Amennyiben időközben a védelemre jogosultságot adó körülmény megváltozik, a felhasználónak 15 napon belül jeleznie kell azt társaságunk részére az ügyfélszolgálatunkon igényelhető vagy a honlapunkról letölthető, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtásával.
 • Ha a védelemre jogosultságot adó körülmény megszűnik, a felhasználónak 15 napon belül be kell jelenteni társaságunk részére az ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén.
 • A védendő fogyasztókkal szemben alkalmazott kedvezményért és különleges bánásmódért külön díjat, ellenértéket nem számít fel társaságunk.