Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Bebocsátott szennyvízminőség szabályozása

A szennyvíz minőségéből adódó üzemeltetési problémák számának csökkentése érdekében társaságunk az általa üzemeltetett szennyvízelvezető hálózatokon 2016-tól fokozottan ellenőrzi a gazdálkodók által bebocsájtott szennyvíz minőségét.

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § alábbi pontjai szerint:
(3) A szennyvíz törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet (28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. melléklet) vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve szennyezőanyag vezethető be.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § az alábbiakat rögzíti:
(1) Az a kibocsátó aki az e rendelet vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerinti engedélyezés során előírt kibocsátási határértéket túllépi vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérő szennyező anyagot vagy az 1. számú melléklet C)-D) pontjában meghatározott tiltott anyagot bocsát ki, az e rendelet szerinti csatornabírság vagy vízszennyezési bírság fizetésére köteles.
(2) Vízszennyező anyagnak küszöbérték fölötti kibocsátása vagy a szolgáltatói szerződésben a küszöbérték fölött egyedileg befogadásra vállalt és a vízvédelmi hatóság által engedélyezett koncentráció szintje fölötti kibocsátása után csatornabírságot kell megállapítani és kiszabni.

továbbá:
(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott bírságot a vízvédelmi hatóság állapítja meg és szabja ki. A csatornabírság megállapításához a szolgáltató bírságjavaslatot köteles készíteni és azt a szennyvízkibocsátás évét követő év március 31-éig a vízvédelmi hatóságnak megküldeni.

Amennyiben Ön a határértékeknek nem megfelelő szennyvizet bocsájt a Fővárosi Vízművek szennyvízelvezető hálózatába, a Hatóság és a Szolgáltató az alábbi szankciókat alkalmazhatja:

  1. hatósági kötelezés
  2. csatorna bírság
  3. szerződés felmondás

Amennyiben a bebocsátó az előírt határértékeket nem tudja tartani, úgy az 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet 86§ (6) bekezdése szerint a szennyvízelvezető mű káros szennyezése esetén - megfelelő szennyvíz-előtisztító berendezés hiánya vagy szakszerűtlen üzemeltetése miatt - a hatóság a bebocsátót a szennyvíz előzetes tisztításához szükséges berendezés létesítésére, korszerűsítésére vagy a meglévő berendezés megfelelő üzemeltetésére kötelezi.

A szennyvíz-előtisztító létesítésének folyamata:

1. Terveztetés (jogosult vállalkozással)

Új előtisztító létesítése esetén a műtárgy hidraulikai méretezése és kiválasztása, beleértve az előtisztító minősítésének megadását (építőipari engedély (ÉME), vagy CE megfelelőségi jelölés) és az előírt vízminőségi határértékek betartására vonatkozó tervezői nyilatkozatot.

2. Jóváhagyásra benyújtás a Fővárosi Vízművek részére

A fenti módon méretezett és kiválasztott előtisztító berendezéssel kiegészített szennyvízcsatlakozó hálózat tervét 2 példányban, a társaságunk honlapjáról letölthető Igénybejelentő terv jóváhagyásához nyomtatványon jóváhagyásra be kell nyújtatni. A benyújtott tervet átvizsgáljuk, és egy esetleges helyszíni szemlét követően döntünk annak jóváhagyásáról.

A már jóváhagyott tervek alapján a Fővárosi Vízművek nyilatkozik a további teendőkről, illetve kiadja azokat a nyilatkozatokat, melyekkel a benyújtó az illetékes Hatóságnál (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság) a további ügyintézést végezhetik (küszöbérték, illetve engedélyezési folyamat).

3. Hatósági engedélyeztetés

A berendezés beszerzése, üzembe helyezése és sikeres próbaüzeme után társaságunk üzemeltetési szerződést köt a benyújtóval.

A szennyvíz-előkezelő üzemeltetése az ingatlantulajdonos (felhasználó) feladata.

A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos további kérdésével bizalommal fordulhat ügyintézőinkhez e-mail vagy postai elérhetőségeinken. Továbbá az előtisztító telepítés kérdésében további tájékoztatást kérhetnek a Magyar Víz-és Szennyvíztechnikai Szövetségtől (www.maszesz.hu).